Abakus Logo Statutter for Abakus' Fond
Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013
Sist endret ved ordinær generalforsamling 22. februar 2019
Dokumentet kan lastes ned her

Definisjoner

Simpelt flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn de andre kandidatene/forslagene.

Alminnelig flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50 % av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede.

Kvalifisert flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede.

Absolutt 50 % flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50 % av stemmene til de stemmeberettigede.

Absolutt 2/3 flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 av stemmene til de stemmeberettigede.

Fondets navn

Fondets navn er «Abakus’ fond».

Fondets formål

Abakus’ fonds formål er å gi Abakus en økonomisk trygghet og sørge for at Abakus sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Abakus.

Fondets plassering

Fondets midler er fordelt på en høyrentekonto og en portefølje som er forvaltet av Fondsstyret. Begge plasseringene disponeres av Abakus, og er separert fra den daglige driften til Abakus.

Det skal stå minst 300 000 kr på høyrentekonto. Dersom beløpet går under 300 000 kr, skal Fondstyret innen tre -3- måneder ha overført verdi fra porteføljen slik at dette kravet overholdes. Dersom netto plassert på høyrentekonto er mer enn 300 000 kr kan Fondstyret overføre overskytende beløp til porteføljen de forvalter.

Kapitalen kan plasseres i en kombinasjon av passivt forvaltet aksjefond, børshandlet fond og på høyrentekonto i bank. Ingen enkeltinvestering skal overstige 20 % av den totale porteføljen når den gjøres. Rebalansering skal skje ved årsskifte, eller tidligere dersom Fondstyret finner det hensiktsmessig.

Hver enkeltinvestering krever enstemmighet i Fondstyret. For å trekke seg ut av en enkeltinvestering kreves absolutt 2/3 flertall.

Fondstyret

Om Fondstyret

Fondstyret er Abakus’ fonds øverste organ etter generalforsamlingen og styrer Abakus’ fond i henhold til Abakus’ fonds statutter.

Fondstyrets sammensetning

Fondstyret består av et ordensmedlem, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret og tre Abakus-medlemmer. Ingen av Fondstyrets medlemmer kan ha aktive verv i Hovedstyret. To av de tre Abakus-medlemmene skal ikke være medlemmer som innehar tittelen æresmedlem, ordensmedlem eller tidligere Hovedstyre-medlem.

Valg av fondstyre

Fondstyret skal velges på generalforsamling. Søknad fra interesserte kandidater leveres hovedstyret to -2- uker før ordinær generalforsamling.

Tilstedeværende stemmeberettigede kan benke kandidater til stillinger som skal velges på generalforsamlingen fra og med generalforsamlingen er satt, til avstemning holdes for den aktuelle stillingen.

Det er Abakus’ Hovedstyre sin oppgave å passe på at det er tilstrekkelig med kandidater til stillingene slik at Fondstyrets sammensetning kan godkjennes.

Dersom ingen kandidat får flertallet av stemmene må Hovedstyret stille en eller flere ny(e) kandidater innen én -1- uke. Ekstraordinær generalforsamling skal finne sted senest to -2- uker etter det underkjente valget. Tidsfrister for ordinært kandidatvalg gjelder ikke i dette tilfellet.

Hovedstyret skal arbeide for at ett av de tre Abakus-medlemmene i Fondstyret ikke skal være nåværende eller tidligere medlem av en komité i Abakus, og at det stiller kandidater som planlegger å oppholde seg i Trondheim under vervperioden.

Nytt fondstyre trer i kraft fra og med seks -6- uker etter det blir valgt, men datoen kan flyttes opp til to -2- uker hvis Fondet ser dette som hensiktsmessig.

I oddetallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: Ordensmedlem, et tidligere Hovedstyremedlem og et Abakus-medlem.

I partallsår skal følgende styremedlemmer velges på nytt: en tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret og to Abakus-medlemmer.

Det er medlemmer som har sittet i Fondstyret i to -2- år som erstattes ved hvert valg.

Valgte kandidater skal godkjennes av generalforsamlingen. Ordensmedlemmer, tidligere Hovedstyremedlemmer og tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret kan stille til gjenvalg til Fondstyret.

Fondets inntekter

Fondet får sine inntekter fra Abakus. Størrelsen på overføringen fastsettes av Abakus sine statutter.

Fondets størrelse

Fondets størrelse skal minimum være på 10 000 kr. Det er ingen øvre grense.

Krav til godkjenning av søknader

Om søknadenes størrelse og godkjenning

En søknad om fondets midler skal sendes til Fondstyret. Søknaden skal være på minst 10 000 kr. Hovedstyret kan videresende mottatte søknader til fondet, uavhengig av beløpets størrelse. Søknader på mindre enn 250 000 kr og 25 % av fondets størrelse, kan behandles av Fondstyret. En slik søknad godkjennes av Fondstyret ved absolutt 50 % flertall. Søknader på større beløp enn dette skal behandles av fondets generalforsamling. Søknaden godkjennes av generalforsamlingen ved kvalifisert flertall.

Årlige beløpsbegrensninger

Det er ingen årlige begrensninger på hvor mange søknader Fondstyret kan godkjenne. Totalsummen av godkjente søknader kan hverken overstige 300 000 kr eller 30 % av fondets størrelse i løpet av et kalenderår. Dersom det ønskes å bruke mer enn dette må det godkjennes av fondets generalforsamlingen ved kvalifisert flertall.

Hvem som kan søke om midler

Det er kun medlemmer og grupper som har en tilknytning til Abakus som har anledning til å søke om fondets midler.

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde hvem som søker, formålet med søknaden og antall kroner det søkes om. Søknaden skal være velbegrunnet og ha som hensikt om å komme flest mulige medlemmer av Abakus til gode.

Generalforsamling

Abakus’ fonds ordinære generalforsamling skal holdes samtidig med Abakus sin ordinære generalforsamling og er fondets høyeste organ. For Abakus’ fonds generalforsamling gjelder følgende av Abakus’ statutter: 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.8, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.5.4.

For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig kreves det at minimum to -2- medlemmer av Fondstyret, to -2- medlemmer av Abakus’ Hovedstyre og tretti -30- medlemmer av Abakus er tilstede.

På generalforsamlingen skal Fondstyret redegjøre for fondets størrelse, godkjente søknader og andre saker som Fondstyret mener er av Abakus’ interesse.

Det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom styret i Abakus’ fond eller minst ti -10- medlemmer av Abakus krever det.

Kun medlemmer av Abakus har stemmerett og oppmøterett på en generalforsamling.

Statutter

For endring i Abakus’ fonds statutter kreves kvalifisert flertall ved en generalforsamling. Alle medlemmer av Abakus kan komme med endringsforslag.

Vedtatte statuttendringer trer i kraft i det generalforsamlingen heves.

Fondstyret og Hovedstyret i Abakus har til enhver tid myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer i Abakus’ fonds statutter. Eventuelle endringsforslag må offentliggjøres 2. april eller 1. oktober.

Fondstyret eller Hovedstyret må redegjøre for de endringene de har gjort ved å offentliggjøre disse på foreningens nettside. Dersom et medlem av Abakus gir skriftlig uttrykk til Fondstyret eller Hovedstyret innen to -2- uker om at en endring ikke ivaretar statuttens opprinnelige intensjon, må endringen behandles på generalforsamling. Endringer som ikke blir disputert i løpet av denne perioden trer i kraft to -2- uker etter offentliggjøringen.

Oppløsning av fondet

En oppløsning av fondet kan kun skje dersom et enstemmig fondstyre og generalforsamlingen ved kvalifisert flertall stemmer for. Ved oppløsning skal fondets investeringer selges, og stå uberørt på en høyrentekonto i tre -3- år, dette for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre -3- år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Abakus.