Abakus Logo Abakus' statutter
Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980.
Sist endret ved sekundær generalforsamling 31. oktober 2023.
Dokumentet kan lastes ned her. Øvrige vedtak kan leses her.

Foreningens navn

Foreningens navn er Abakus.

Foreningens formål

Foreningens formål er å gi studenter ved linjene Datateknologi, Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet og Digital Infrastructure and Cyber Security ved NTNU veiledning i studiesituasjonen, arrangere kurs som utfyller fagtilbudet ved NTNU, fremme kontakten med næringslivet og bidra med sosiale aktiviteter.

Medlemskap

Alle nåværende masterstudenter ved nevnte studier (jf. 2) har rett til å bli medlemmer av foreningen. Hovedstyret har ansvar for å informere om, og legge til rette for, innmelding av nye medlemmer.

Hovedstyret kan, hvis spesielle grunner tilsier det, tillate andre å bli medlemmer.

Medlemskontingent

Abakus har ingen medlemskontingent.

Foreningens arrangementer

Abakus skal arrangere:

 1. Listingløp årlig i begynnelsen av høstsemesteret.

 2. Immatrikuleringsfest årlig i begynnelsen av høstsemesteret.

 3. Jubileum hvert femte år etter 1977.

Generalforsamling

Om generalforsamlingen, innkallinger og frister

Generalforsamlingen er Abakus sitt høyeste organ og skal avholdes minst to ganger i året. Ordinær generalforsamling skal finne sted i siste uka av februar, mens sekundær generalforsamling skal finne sted i siste uka av oktober. Begge kan flyttes opp til to uker hvis Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig.

På ordinær generalforsamling skal følgende skje:

 1. Regnskapet for siste regnskapsår legges frem til foreningens godkjennelse.

 2. Sittende Hovedstyret legger fram en redegjørelse for foreningens aktiviteter siden siste ordinære generalforsamling.

 3. Alle stillinger i Hovedstyret skal velges.

På sekundær generalforsamling skal følgende skje:

 1. Halvparten av stillingene i Fondsstyret skal velges.

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når Hovedstyret eller minst ti av foreningens medlemmer krever det.

Disse fristene gjelder for generalforsamling:

 1. Enhver generalforsamling skal publiseres på foreningens nettside og promoteres for minst én måned i forveien.

 2. Hovedstyret skal i forkant av ordinær generalforsamling lyse ut alle stillinger i Hovedstyret og Fondsstyret innad i Abakus minst én måned før generalforsamlingen.

 3. Søknad fra interesserte kandidater til Hovedstyret eller Fondsstyret skal være Hovedstyret i hende to uker før generalforsamlingen.

 4. Forslag til statuttendringer eller opprettelse av komiteer skal være Hovedstyret i hende minst to uker før generalforsamlingen.

 5. Saksliste og sakspapirer skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer minst én uke før generalforsamling. Dette innebærer publisering på foreningens nettside.

Beslutningsdyktighet

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig dersom 30 eller flere av foreningens medlemmer er til stede.

Alle foreningens medlemmer har stemme- og talerett ved generalforsamling. Ethvert medlem kan kreve hemmelig votering. Ved stemmegivning tillates ikke bruk av fullmakt.

Dersom ikke noe annet er nevnt i statuttene, gjennomføres alle voteringer med alminnelig flertall under generalforsamling.

Statuttendringer

Statuttendringer krever kvalifisert flertall ved en generalforsamling.

Vedtatte statuttendringer trer i kraft i det generalforsamlingen heves. Generalforsamlingen kan ved kvalifisert flertall vedta at en statuttendring trer i kraft umiddelbart dersom det er hensiktsmessig.

Hovedstyret har til enhver tid myndighet til å gjøre redaksjonelle endringer (jf. 14.6) i Abakus sine statutter. Eventuelle endringer må informeres om under neste generalforsamling.

Valg

Samtlige stillinger i Hovedstyret velges under en generalforsamling.

 1. Valget avholdes med preferansevalg (jf. 14.5).

 2. Kandidater til Hovedstyret skal ha vært medlem i Abakus i minst tre måneder i forkant av valget.

 3. Kandidater kan stille til valg under generalforsamlingen frem til valget er i gang.

Det nye Hovedstyret trer i kraft fra og med én måned etter det blir valgt, men datoen kan flyttes opp til to uker hvis det sittende Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig.

Øvrig om generalforsamlingen

Hovedstyret skal legge frem referat fra generalforsamlingen.

Bare generalforsamlingen kan opprette og nedlegge komiteer samt endre etiske retningslinjer.

Hovedstyret

Hovedstyret er Abakus’ nest øverste organ og består av seks medlemmer som skal ha følgende stillinger

 1. Leder

 2. Nestleder

 3. Økonomiansvarlig

 4. Tre øvrige styremedlemmer

Hovedstyret har ansvar for å drifte foreningen forsvarlig, etter generalforsamlingens vedtak.

Nestleder er leders stedfortreder i leders fravær. Leder og et annet styremedlem innehar signaturrett i fellesskap. Alle medlemmer av Hovedstyret, samt komiteledere og revysjef, innehar individuelle prokura for sitt ansvarsområde.

Vedtak som fattes på Hovedstyrets møter krever absolutt 50 % flertall.

Hovedstyret skal føre referater fra alle sine styremøter.

Abakus’ fond

Abakus skal ha et fond adskilt fra Hovedstyret. Fondet heter Abakus’ fond og forvaltes av Fondsstyret.

Fondsstyret består av:

 1. Et ordensmedlem

 2. To tidligere komitéledere eller hovedstyremedlemmer

 3. Tre Abakusmedlemmer, der to ikke skal være æresmedlem, ordensmedlem, tidligere komitéleder eller hovedstyremedlem

Ingen av Fondsstyrets medlemmer kan ha aktive verv i Hovedstyret eller være sittende komitéleder.

Valg til Fondsstyret gjennomføres på samme måte som valg til medlemmer av Hovedstyret (jf. 6.4.1).

En oppløsning av fondet kan kun skje dersom et enstemmig fondstyre og generalforsamlingen ved kvalifisert flertall stemmer for. Ved oppløsning skal fondets investeringer selges, og stå uberørt på en høyrentekonto i tre år, dette for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Hovedstyret.

Økonomiansvarlige

Økonomiansvarlig i den enkelte komité er ansvarlig for den økonomiske styringen til komiteen.

Alle økonomiansvarlige og medlemmer av Bankkom må underskrive en bindende avtale med foreningen før tiltredelse i vervet.

Leder av Bankkom fungerer som vara for økonomiansvarlig i Hovedstyret.

Økonomi

Budsjettet for det kommende året må fastsettes innen utgangen av det inneværende året. Budsjettet må godkjennes på et budsjettmøte. Hovedstyret skal disponere foreningens midler i samsvar med dette budsjettet.

Minst én representant fra hver komité og revystyret, samt leder og økonomiansvarlig i Hovedstyret må være til stede for at budsjettmøtet er beslutningsdyktig.

Eventuelt overskudd Abakus oppnår skal overføres til Abakus’ fond når regnskapet er ferdig revidert og godkjent av generalforsamlingen. Overskuddet skal overføres innen 1. juni. Hovedstyret kan holde igjen inntil 100 000 kr, dersom de ser det som hensiktsmessig.

Hovedstyret kan årlig sette et beløp fra Abakus’ fond som inntekt i budsjettet. Dette kan ikke redusere størrelsen på fondet med mer enn tre prosent.

Æresmedlemskap

Har noen innlagt seg særlige fortjenester for foreningen, eller utmerket seg på annet vis, kan Hovedstyret innby vedkommende som æresmedlem av Abakus. Et æresmedlem skal ha vært, eller fortsatt være, en stor ressurs for foreningen og skal ha lagt mer jobb til gode for foreningens medlemmer enn det som er forventet.

Statutter

Statuttene skal til enhver tid være tilgjengelig for alle medlemmer på foreningens nettsider. Foreningens statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980, og har blitt endret ved generalforsamlinger siden. Siste endringsdato skal stå på forsiden av statuttdokumentet.

Oppløsning

Oppløsning av foreningen må behandles av generalforsamlingen og krever kvalifisert flertall. Dersom forslag om oppløsning går gjennom må dette behandles igjen på ekstraordinær generalforsamling, som skal finne sted tre til seks måneder senere. Ved oppløsningen skal foreningens midler doneres til andre organisasjoner som fremmer velferd for foreningens studenter. Detaljer bestemmes av generalforsamlingen ved oppløsning.

Definisjoner

Simpelt flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn de andre kandidatene/forslagene.

Alminnelig flertall

Forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50% av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede.

Kvalifisert flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede.

Absolutt 50 % flertall

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50% av stemmene til de stemmeberettigede.

Preferansevalg

Ved preferansevalg utreder alle stemmeberettigede en prioritert liste over kandidatene/forslagene de ønsker å stemme for. Blanke stemmer teller og kan underkjenne kandidater/forslag.

Redaksjonelle endringer

En redaksjonell endring er en endring vedrørende grammatikk eller ordlyd som ikke forandrer på meningen eller innholdet i originalteksten.